Beheerst beloningsbeleid Deck

Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. Als toezichthouder ziet de AFM erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan.
Om uitvoering te geven aan beheerst beloningsbeleid hebben wij een procedure opgesteld die dit waarborgt. Daarnaast monitoren we jaarlijks of de werkelijkheid nog in overeenstemming is met het gewenste beheerst beloningsbeleid. Dit document legt dit beloningsbeleid vast.

Inhoudsopgave

 1. Risicoanalyse

 2. Schriftelijke vastlegging van het beleid

 3. Maatregelen en procedures ter voorkoming van de risico’s

 4. Openbaarmaking van het beleid

1. Risicoanalyse

Welke soorten beloningen zijn mogelijk?
Binnen ons bedrijf kennen wij alleen een vaste beloning voor medewerkers.

Op basis van welke prestatiecriteria wordt het verrichtingstarief of percentage verhoogd?
Jaarlijks wordt er beoordeeld en kan dit leiden tot het aanpassen van de vaste beloning.

Hoe zit de variabele beloning in elkaar?
Binnen ons bedrijf worden er geen variabele beloningen uitbetaald.

Worden de adviezen op passendheid (steekproefsgewijs) getoetst?
Alle adviezen worden opgeslagen; steekproefsgewijs gecontroleerd en in een gesprek tussen medewerker en de beleidsbepaler besproken.

Zijn er andere beheersmaatregelen die onzorgvuldige klantbehandeling kunnen voorkomen?
Voor alle financieel complexe adviezen is een inventarisatie formulier die actief wordt toegepast. Daarnaast hebben alle medewerkers onze code van integriteit ondertekend en de bijbehorende eed afgelegd. De toepassing van deze gedragscode wordt ook nageleefd.

Zijn er binnen de onderneming typen functies die meer risico’s met zich mee brengen?
Deck is een kleine onderneming. Er zijn dus functies die meerdere verantwoordelijkheden combineren.

2. Schriftelijke vastlegging van het beleid

Elke financiële dienstverlener moet beschikken over een beheerst beloningsbeleid. Het beleid moet schriftelijk worden vastgelegd en vervolgens actueel worden gehouden. Dit beleid moet voorkomen dat de manier van belonen van onze medewerkers leidt tot onzorgvuldige klantbehandeling. Het beloningsbeleid en de regels die ervoor gelden zijn van toepassing op alle medewerkers, inclusief bestuurders en uitzendkrachten. Een beloningsbeleid kan pas beheerst zijn als in het beleid voldoende beheersmaatregelen tegenover de prikkels zijn genomen.
Tegenover risico’s op onzorgvuldige klantbehandeling moeten beheersmaatregelen worden genomen. Hoe meer risico, hoe intensiever de maatregelen moeten zijn om daadwerkelijke onzorgvuldige klantbehandeling tegen te gaan. Als deze toch dreigt plaats te vinden, moet tijdig worden ingegrepen.

gus-full.webp

Het doel van het beloningsbeleid

Het doel van ons beloningsbeleid is erop gericht om ervoor te zorgen dat er in de beloning van onze medewerkers geen perverse financiële prikkels zijn waardoor zij de belangen van onze relaties zouden kunnen schaden. Met dit beloningsbeleid stimuleren wij dat alle werkzaamheden plaatsvinden in het belang van de relatie en beschouwen wij het als onwenselijk dat er adviezen gegeven zouden worden om alleen de omzet dan wel het inkomen te verhogen.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Marktconforme beloning, t.b.v. het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers

 • Maatschappelijk verantwoorde en/of gerechtvaardigde beloning

 • Klantbelang staat centraal

 • Lange termijn doelstellingen

 • Transparant en eenvoudig

 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Waaruit bestaat de beloning?

De beloning bestaat uit een vast salaris.

De passendheid van het beleid binnen de bedrijfsvoering van de onderneming

Het beloningsbeleid sluit aan bij de gedragseisen die de onderneming heeft opgesteld.

Voor wie geldt het beleid?

Het Beheerst Beloningsbeleid is van toepassing voor alle medewerkers.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen, toepassen en evalueren van het beloningsbeleid?

De directie is ervoor verantwoordelijk dat het beleid dynamisch is en op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast wordt.

3. Maatregelen en procedures ter voorkoming van de risico’s

Procedures die we volgen en maatregelen die we kunnen treffen bestaan onder andere uit:

 • Vierogen principe

 • Toepassen en controleren van het gebruik van checklijsten

 • Individuele gesprekken met medewerkers

 • Inhouding van de vergoeding

 • Schorsing of beëindiging van de samenwerking

4. Openbaarmaking van het beleid

Op onze website (deck.nl) is ons beheerste beloningsbeleid te raadplegen. Ook de dienstenwijzer is op onze website te vinden.Deck beloningsbeleid

Juli 2022